Handlingsprogram

Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet mot brand respektive räddningstjänst (LSO 3:8). Programmet avser mandatperioden 2015 – 2018 och betraktas som styrdokument för verksamheten, det vill säga det anger vilken skadeavhjälpande förmåga som skall upprätthållas, vilka mål förbundet har med det brandförebyggande arbetet etc.
Det skall även vara informativt för den enskilde och tjäna som underlag för Länsstyrelsens tillsyn av verksamheten. För Dig som enskild fastighetsägare, verksamhetsutövare eller helt enkelt invånare eller besökare i någon av de tre medlemskommunerna ska således en stunds läsning i dokumentet kunna ge en bild av vilket stöd Du kan förvänta Dig såväl före som under och efter en olycka.

 Länk till handlingsprogram